A Nagyváradi Roma Baptista Gyülekezet Honlapja
   
e-mail: varadiroma@uw.hu

Menü


BizonyságokTanulmányok


Minek az ünnepe a karácsony? Mit jelent Jézus Krisztusban hinni Gondolatok Malakiás próféta könyvéhez Gondolatok a 84-es Zsoltárhoz Gondolatok Jónás próféta könyvéhez Igehírdetés "Az atya és a Fiu" Ez Háború Az együttjárásról a Biblia mércéje szerint Mesaj şocant adresat tinerilor de Paul Washer Gianna Jessen - Egy abortusz-túlélő vallomása
Címünk:

Kolozsvári út. 186
Calea Clujului Nr. 186
Nagyvárad
Oradea

Csütörtök: 18:00 - 20:00
Vasárnap:   9:00 - 12:00
                  18:00 - 20:00


 

Néhány gondolat: Mit jelent Jézus Krisztusban hinni?
   Néhány gondolat:  Mit jelent Jézus Krisztusban hinni?


 

            Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ján 3:16 

        Nagyon szeretjük ezt az igét, mert arról beszél, hogyan lehet örök életünk – hit által. Minden ember vágyik az örök élet után, a menyország után. De vajon értjük-e mit jelent az, hogy örök élet. Vajon itt Jézus Kriztus csak az örökké tartó életről, és  a mennyországról beszél. Mi szeretjük ezt így látni – hiszünk Jézusban és örök életünk van, fel nyújtjuk a kezünket, kijelentjük, hogy hiszünk Jézusban, befogadjuk a szívünkbe, és it mindennek vége, Kegyelemből tartatunk meg és élhetünk ahogy tudunk, vagy ahogy akarunk, mert Jézus  Krisztusba  vetett  hitünk majd úgy is megment és örök életet ad. Vajon ezt érti  Krisztus Jézus az alat, hogy aki hisz ő benne örök élete van, vagy valami többet.?
Nézzük meg mit mond a biblia az örök élet jelentéséről.

      … És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Ján 12:50 

       Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Ján 14:6 

       Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ján 17:3 

       De tudjuk [azt is], hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 1Ján 5:20 

     Jézus mindig megmagyarázta mit jelent az örök élet.  Jézus  tanitásában az örök élet fogalmának jelentése inkább az Ő személyéhez, és az egyén életviteléhez  kapcsolódik.  Az örök élet nem  más mint Ő, Krisztus bennünk, a mi közösségünk Krisztussal, és a mi életünk, vagy élet vitelünk Krisztussal.  Ezt értetette meg Pál apostol is amokor a Galáciabeli gyülekezetnek ezt írja:  ( „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem “. Gal 2:20  ). A Korintusiaknak pedig ezt:  („Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,” 1Kor 1:9 ) . Pál tanitásában is azt látjuk, hogy Isten elsődleges célja a mi elhívásunkkal az, hogy közösségünk legyen Krisztussal, mert  az örök élet ebben van.
Ez látszik János evangéliumában is : ( „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ján 3:19  -21 - Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.”Ján 12:46 )

      De térjünk vissza a mi Urunk Krisztus Jézus tanitásához, és nézük meg hogyan látta  és hogyan magyarázta Ő, azt, mint jelent benne hini, és így mit jelent az hogy örök életünk van.

1. Jn.3.16 – magyarázata – 18-21 versek – 12r46

 

    A 18-as versben meg ismétli a 16-os verset, csak más megfogalmazásban:  „A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” Ján 3:18  - negativumba mondja el ugyanazt.  És ezután magyaráza el Jézus mi a kárhoztatásuk - miért itéltetnek el - miért kárhoznak el azok akik nem hisznek benne.
  „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.” 19v. – Jézus egy másik beszédéből tudjuk, hogy Ő a világosság (“Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” Ján 8:12  ) – Jézus eljött és az emberek nem hittek benne. Az ő hitetlenségük abban ált, hogy inkább szerették a sötétséget, tehát a világot, mert az ő cselekedeteik gonoszak, és azért nem jönnek Jézushoz – azért nem hisznek Jézusban- mert ők szeretik a gonoszt tenni, nem akarnak megváltozni. Van egy másik nagyon fontos ige: “Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz. Ján 12:46 – Jézus azért jött hogy megszabadítson bennünket a sötétség hatalmától,  és akkik benne hisznek,  akik befogadták őt nem járhatnak a sötétségben, nem járhatnak a régi bűnös életük szerint, nem cselekedhetik a gonoszságot. Azért folytatja  a 21.v-ben, hogy akik befogadták őt, akik hisznek benne, azok a világosságra mennek, mert azoknak a cselekedetei igazak és Isten szerint való cselekedetek.
    Láthatjuk, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az életünket megváltoztassa, megszabadítson a sötétségtől és annak hatalmától, azoktól a gonosz cselekedetektől, bűnöktől aminek rabjai voltunk. Jézus Krisztusba vetet hitünknek, és annak hogy őt befogadtuk az életünkbe elkerülhetetlen következménye az, hogy meg kell változzon az életünk. Jézus Krisztussal való közöségünk, a vele való életünk meg kel, hogy változtassa az életünket.  Ha nem engedjük, vagy nem akarjuk azt hogy Ő megváltoztassa életünket, azt jelenti, hogy nem hiszünk benne. Ha még mindig a bűn, és a világ utáni vágy jellemzi az életünket, ha nem láttunk változást az életünkben mióta az Urat elfogadtuk, baj van velünk.
    Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy akik hisznek benne azoknak az életük megváltozzon, és Isten szerint való cselekedeteik legyenek

2. Jn.5.24 – magyarázata – 25-29 versek

        “Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre”. Ján 5:24
- Itt az Úr Jézus Krisztus arról beszél, hogy akik halják az Ő beszédét, és hisznek az Atyában vagy az Istenben azoknak örök életük van, és ezek nem mennek a kárhozatra hanem átmentek a halálból az életre. Ez azt jelenti, hogy ezek az  “élet feltámadásakor” ami az igazak feltámadása , fel fognak támadni. De nézzük meg Jézus, hogyan látja azokat akik feltámadnak az igazak feltámadásakor. Nagyon érdekes miszerint fognak meg itéltetni - Ő az igaz biro, és Krisztus itélőszéke előt kell majd meg élljon minden ember -  És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.  Ján 5:29   - Nagyon  érdekes, hogy az Úr Jézus nem azt mondja hogy az itélet azon dől el ki hitt és ki nem, hanem kinek – kinek milyen volt a cselekedete, jó vagy gonosz.
   Láthatjuk hogy azok akik halják az ő beszédét és hisznek benne, nem álnak meg itt, hannem cselekszik az Úr Jézus beszédét. Mert az ő beszéde, az ő parancs élet  “És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.” Ján 12:50.  Itt is láthatjuk, a Jézus Krisztusba vetet hitünk eredménye a jó cselekedet, az életünk és életvitelünk megváltozása.

A te cselekedeteid mijenek?

3. Jn.6.40,47 – magyarázat – 48-57 versek

 

 “Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.” Ján 6:40 
“Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak.” Ján 6:47  - 

   Ezeket az igéket az Úr Jézus akkor mondta mikor a zsidóknak az élet kenyeréről, arról a kenuyérről beszélt amit ő ad, ami tulajdonképpen nem más mint ő maga. A zsidók Mózest említették, aki  mannát, kennyeret adott a zsidóknak, és  Jézust  kérdőre vonták, hogy ő mit tud nyújtani a népnek. 
Megint megfigyelhetjük, hogyan mondja el ezt az Úr Jézus másként néhány verssel odébb:

    “Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért”. Ján 6:51 
    “A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon”. Ján 6:54
 

   Az Úr Jézus Krisztus az élő kenyér, az igazi kenyér ami életet ad. De mit jellent enni ezt a kenyeret, vagy enni az ő testét és inni az ő vérét. Nagyon fontos ezt megérteni, mert ebben van ami örök életünk.
   Ez az egyik legcsodálatosabb jélképpe a mi közösségünknek Jézus krisztussal, és ennek a közöségnek a fontossága ami életünkben. Nagyon fontos, hogy ezt a folyamatott megértsük. Amikor megeszük a kenyeret vagy bármijen ételt, az bekerül a szervezetünkbe, majd felszívódik és ezáltal az az étel vagy ital egyé lesz velünk, az életünk része lesz.  Majd ez az étel és ital ad nekünk érőt, életett. Étel és ital nélkül nem mardhat az ember életben.
Már ahogy megszületik az ember ennivalóra van szüksége és nem elég eszt csak egyszer tenni, folyamatosan kell az ember élelmet és folyadékot magához vennie ha élni akar.
Ezért válik az amit mond az Úr Jézus a vele való közösségünk jelképévé.
   “A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet – folyamatos idöben van, nem csak egyszer kell betelni Jézussal, hanem folyamatosan, mindennap közösségben kell lennünk vele, mindennap az életünk részévé akar válni. Ő az éltető erő, Ő ad nekünk életet. Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk.
Van egy régi monadás:  „amit eszel az vagy”. Amit beviszünk az életünkbe , amivel táplálkozunk, nap mint nap, azok leszünk. Vizsgáljuk meg életünket, mivel tápláljuk lelkünket, gondolatainkat.(tv; pornográfia; világi zene; világi barátok beszédei, tanácsai;stb). Jézus Krisztus azt tanítja, ha azt akarjuk, hogy örök életünk legyen vele táplálkozzunk, Ő legyen a mi életünk forrássa, vele teljünk be.
   Hinni Krisztusban azt jelenti, hogy minden napp vágyódom utána, éhezem Őt és az Ő jelenlétét. Szomjúhozom a velevaló kapcsoltot.  (Zsolt.84r1-3, zsolt.42r2-3 – ezek az igék gyönyörüen kifejezik Isten gyermekének a vágyait). Minden nap Öt - Isten igéjét - veszem magamhoz, és hagyom hogy az át járja egész lényemet, át járja az életemet és át formálja az életemet. Isten igéje, és az Ő jelenléte az életem mozgató rugója. Ha Őt eszem, ha Őt iszom ha vele eggyéválok, ha Jézus az életem része, akkor örök életem van.
   “Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” Ján 7:37-38 
Ha Krisztussal és az ő igéjével táplálkozom, ha ő vele töltöm meg bensőmet, az Ő jelenléte és igéje fog rajtam keresztűl kiáradni mások felé. Ami van bennünk az fog előjönni. ( “A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.” Máté 12:35  )

   Mi mivel táplálkozunk, mivel töltjük meg a szívünket, mi után vágyódunk, mi ad élet erőt nekünk? – ha nem Krisztus, akkor a halálban vagyunk.  

4. Jn.10.28 – magyarázat – 3-5,27 versek

 

   Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Ján 10:27-28 

   Ennek az ajtónálló [ajtót] nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ján 10:3-5

     Jézus Krisztus azt mondja hogy az Ő juhainak örök életet ad, és senki ki nem ragadja őket az Ő kezéből.
    De kik az Ő juhai, és hogyan viselkednek az Ő juhai?
    Nem akarok itt sokat magyarászkodni cask nézük meg mit mond Jézus az ő juhairól, és mi vizsgáljuk meg magunkat vajon mi az ő juhai közzé tartozunk.

 1. – halják a szavát
 2. – ismerik  az Ő hangját
 3. – követik őt
 4. – idegent  nem követnek
 5. – nem ismerik az idegenek hangját

 

    Krisztus követői akik hisznek benne, azok ismerik az Úr jézus Krisztust. Ismerik az ő hangját, az ő szavát, és követik őt. Vizsgáljuk meg magunkat: haljuk Krisztus szavát, a Szent lélek szavát., vagy szól hozzánk a Szent Lélek. Tanulmányozzuk az ő igéjét, szól hozzánk Krisztus a Szent Lélek altal az ő igéjén keresztül. Ami a legfontossabb engedelmeskedünk-e krisztusnak, az ő szavának. Követni őt azt jelenti, az ő útján járni, ami nem más mint engedelmeskedni neki. Az ő útja az az ő életvitele. Ezt igy mondja Jézus a Jn.12.26-ban: „A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Ján 12:26 . Az követi Krisztust, aki őt szolgálja. Mit jelent szolgálni valakit, ha nem azt, hogy az ő akarata szerint, az ő parancsolata szerint él. Aki Krisztust követi, az szolgálja és az ot lesz ahol Krisztus is van. Tehát örök élete van.
   Krisztus juhai, nem halgatnak az idegenek hangjúra, és nem követik az idegent, vagyis a gonoszt. Külömbséget tudnak tenni jó és gonosz között. Tudják kire kell halgatni, és kinek a szavát és akaratát nem szabad követni.
Mi ismerjük, haljuk Úrunk szavát, engedelmeskedünk neki? Kinek a szavát haljuk, kinek engedelmeskedünk, kit követünk.? Az Úrnak vagy az ördögnek. Akinek az akaratát cselekeszük azt szolgáljuk. Akit szolgálunk, azt követjük. Akit követünk azzal leszünk az örökkévalóságban.

 

5. Jn.14.1-4 – magyarázat – 6 vers

   Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. Ján 14:1 - 4

  Tamás azt válaszolta : nem tudjuk hová mész, nem tudjuk az utat. Nagyon érdekes ahogy az Úr Jézus válaszól: „Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” Ján 14:6   -  “Tamás értsd meg az a fontos, hogy engem megismerjetek, hogy velem legyetek. Az a fontos,  hogy eggyek legyünk, mert én vagyok az út, én vagyok az örök élet. Nem szükséges más cask az hogy a tietek legyek, hogy a ti életetek része legyek. Mert ha én ott vagyok, velem együtt minden ott van.”

  Mózes megkérdezte az Urat, mit mondjon ha megkérdezi a nép, hogy ki az az Isten , és hogy hívják azt az Istent aki küldte őt. Az Úr azt felelte : „ Vagyok aki Vagyok. A Vagyok küldött ti hozzátok.” 2Móz.3r14. – Ez a legcsodálatosabb kijelentése az Úrnak. Ő a minden, Ő kell legyen minden a mi életünkben. Nagyon érdekes itt a János evangéliumában ahol a legtöbbször találjuk az örök élet igéretét, itt jelenti ki magát az Úr Jézus Krisztus mint az aki Vagyok. Ő a Vagyok, és Ő a mi életünkben a Minden. Ha Ő nincs ott, akkor sötétség, halál, szomjúság, éhség, céltalanság van.
Nézzük meg azokat az igéket ahol Krisztus Jézus kijelenti hogy Ő a Vagyok a mi életünkben.

 1. Én vagyok az életnek ama kenyere   Ján 6:35 
 2. Én vagyok a világ világossága   Ján 8:12; 9:5 
 3. Én vagyok a juhoknak ajtaja.   Ján 10:7,9 
 4. Én vagyok a jó pásztor   Ján 10:11 
 5. Én vagyok a feltámadás és az élet   Ján 11:25 
 6. Én vagyok az út,   Ján 14:6 
 7. Én vagyok  az igazság  Ján 14:6 
 8. Én vagyok az élet   Ján 14:6 
 9. Én vagyok az igazi szőlőtő,  Ján 15:1 

    Pál így értette ezt meg: “A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” Róm 8:32  - Nekünk Krisztusra van szükségünk, benne van minden amire szükségünk van. Ő a mi életünk, Ő az örök élet, Ő az út a mennyországba, nála nélkűl semmit sem cselekedhetünk.

   Mit jelent Krisztusban hinni – befogadni őt. Mit jelent befogadni őt – engedni hogy mind az ami ő az életünk része legyen, és az ő élete váljon nyilvánvalóvá a mi életünkben. A Hegyi Beszédben azt mondja : “ti vagytok a világ világossága” – a jános evangáliumában. azt mondja: “ én vagyok a világ vilúgossága” Ez azt jelenti, hogy Krisztus ott kell legyen az életünkben, úgy, hogy az nyilvánvaló legyen mások számára, és ez a mi cselekedeteink által válik nyilvánvalóvá. A cselekedeteink Krisztus cselekedetei – Isten szerint való cselekedetek.

    Mi az örök életre úgy tekintünk mint valami eljövendő dologra, mint ami csak a jövőben lesz a miénk. Úgy tekintünk az örök életre mint az élet aminek nincs vége. Krisztus azt mondja, hogy Ő az örök élet, benne van az élet. Nekünk rá van szükségünk. Az örök élet, az az élet -  amit vele, benne és általa élünk. Az örök élet az most kezdődik, és a mennyekben folytatódik, örökön örökké. Pál ezt megértette, ő ezt mondja : “Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” Fil 1:21 

 

I.Z     
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.

Zsolt 84:1 -3